Συντονιστής Ασφαλείας

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   Συντονιστής Ασφαλείας

Συντονιστής Ασφαλείας

Συντονιστής Ασφαλείας & Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 3, του Π.Δ. 305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK», στα εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά συνεργεία τότε ο εργολάβος ολόκληρου του έργου (ανάδοχος) και αν δεν υπάρχει τότε ο κύριος του έργου, υποχρεούται να ορίσει έναν ή περισσότερους Συντονιστές σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Ορίζετε ένας κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης του έργου και ένας κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου.

 

Κατά τη φάση την εκπόνηση της μελέτης του έργου ο συντονιστή Ασφάλειας και υγείας είναι υπεύθυνος για:

  • Τον συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4, δηλαδή την ενημέρωση των μελετητών και την παρακολούθηση για την συνεργασία μεταξύ του, ούτως ώστε κατά τη φάση των αρχιτεκτονικών, τεχνικών ή/και οργανωτικών επιλογών και κατά την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διάφορων εργασιών η φάσεων εργασίας να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4 καθώς και το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας
  • Να καταρτίζει η να αναθέτει την κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας
  • Να καταρτίζει το φάκελο ασφάλειας και υγείας

 

 

Κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των συντονιστών είναι:

  • Συντονίζουν την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας κατά τις τεχνικές ή/και οργανωτικές επιλογές, για τον προγραμματισμό των διαφόρων εργασιών ή φάσεων εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά και κατά την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης αυτών.
  • Συντονίζουν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του π.δ. ενημερώνοντας τους υπόχρεους και μεριμνώντας ώστε οι εργολάβοι και υπεργολάβοι και, εάν είναι αναγκαίο, οι αυτοαπασχολούμενοι, να εφαρμόζουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους που περιγράφονται στο άρθρο 8 του διατάγματος και το σχέδιο ασφάλειας και υγείας.
  • Αναπροσαρμόζουν, ή μεριμνούν ώστε να αναπροσαρμοσθεί, το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3
  • Οργανώνουν, μαζί με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας συγχρόνως ή διαδοχικά, τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση τους σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 7 του π.δ. 17/96 (που αναφέρεται στις περιπτώσεις που πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας) μεριμνώντας για την συμμετοχή, εφόσον υπάρχει ανάγκη, των αυτοαπασχολουμένων.
  • Συντονίζουν την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών, ενημερώνοντας σχετικά τους υπόχρεους εργοδότες και τους αυτοαπασχολούμενους και σε συνεργασία με τους άλλους παράγοντες του έργου.
  • Λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.
  • Συνεργάζονται με τον τεχνικό ασφάλειας και το γιατρό εργασίας, καθόλη τη διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και ζητούν τη γνώμη τους κάθε φορά που είναι απαραίτητο

 

Αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα του Συντονιστή Ασφαλείας για οποιουδήποτε μεγέθους εργοτάξιο. Η αμοιβή διαμορφώνεται ανάλογος της διάρκεια και το μέγεθος του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας