Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   ΜΕΛΕΤΕΣ   /   Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ)

Σύμφωνα με το ΠΔ 305/96, που αποτελεί την εναρμόνιση του Εθνικού μας Δικαίου με την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ εισάγεται η σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ). Πρίν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας και υγείας και για την κατάρτιση φακέλου ασφαλείας και υγείας (Άρθρο 3)

 

Η εκπόνηση του σχεδίου ασφαλείας απαιτείτε:

 • Σε κάθε περίπτωση που απαιτείτε συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου
 • Όταν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους
 • Όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση

 

Το ΣΑΥ περιλαμβάνει:

 • Τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο
 • Ειδικά μέτρα για τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 12
 • Την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
 • Την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις
 • Την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
 • Την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις
 • Τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων
 • Τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδθνων υλικών
 • Τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α’ βοηθειών
 • Τη μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δε περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις

Το ΦΑΥ περιλαμβάνει:

 • Το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή του έργου
 • Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγεέιας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ολη τη διάρξεια της ζωης του έργου όπως εργασίες συντήρησης , μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π.,

 

Το ΣΑΥ και το ΦΑΥ είναι απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικής άδειας του έργου.

 

Το ΣΑΥ είναι σημαντικό να συντάσσεται λεπτομερώς πριν την έναρξη του έργου και το ΦΑΥ να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία του έργου.

 

Αναλαμβάνουμε την Εκπόνηση της μελέτης για το ΣΑΥ και το ΦΑΥ το κόστος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας