Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας   /   ΜΕΛΕΤΕΣ   /   Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

 

Ένα απαραίτητο και πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον Τεχνικό Ασφαλείας αλλά και τον Εργοδότη είναι η μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου όπου με αυτή προσδιορίζονται όλοι οι κίνδυνοι σε μια επιχείρηση και προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη τους.

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 43, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά τη εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

 

Μέσα από τον προσδιορισμό των κινδύνων για βγουν και τα κατάλληλα συμπεράσματα για την σωστή παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης από πλευράς υγείας και ασφάλειας αλλά και τη σωστή χρήση των ΜΑΠ όπως ακόμα και τη σωστή επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού εργασίας. Θα αναγνωριστούν τα μέτρα και οι ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της παρούσας μελέτης το κόστος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας