Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001

Το Πρότυπο ISO 14001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσης της στον τομέα αυτό.

 Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος να βοηθήσει την επιχείρηση να διαβεβαιώσει για παράδειγμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, την τοπική κοινωνία, τους πελάτες, τους εργαζόμενους, ότι:

Δίνεται έμφαση στην πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης

Τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Ένα σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 μπορεί να εφαρμοστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος είναι :

  • η προστασία του περιβάλλοντος
  • απόκτηση ασφάλισης σε χαμηλότερες τιμές
  • βελτίωση της επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές
  • συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και την αποφυγή προστίμων
  • εξοικονόμηση φυσικών πόρων και η μείωση κόστους
  • βελτίωση της εικόνας του οργανισμού προς το κοινό

 

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εφαρμογή του προτύπου στην επιχείρηση σας με σκοπό την πιστοποίηση της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας