Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Η έκδοσή του απαιτείται για όλα τα κτίρια των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση,
προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ.).

Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό, το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα υπάρχουσες κατηγορίες (Α+ έως Η). Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, αφού συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως κάτοψη χώρου, συμβόλαιο ακινήτου), κάνει επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο προκειμένου να καταγραφούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ενεργειακή του κατάταξη. Τα στοιχεία μεταφέρονται στο ειδικό λογισμικό του ΥΠΕΚΑ το οποίο δίνει την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Τέλος, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής κάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4122/2013, η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:

α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4,

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων μειώνεται στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.).

 

Από 1.1.2016 η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και σε κτίρια με μικρότερη ωφέλιμη επιφάνεια από 50τμ

Από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. εξαιρούνται οι περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.

α) μνημεία,

γ) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας,

δ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια,

ε) προσωρινής χρήσης κτίρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια  πλην κατοικιών  που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

 

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ  δεν ισχύει στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ως «μίσθωση ακινήτου» νοείται κάθε νέα μίσθωση κτιρίου ή τμήματος αυτού, η οποία καταρτίζεται για πρώτη φορά προς νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο (σ.σ. πρέπει να αναφέρεται αυτό και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτων, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες)

 

Από 9.11.2015 ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)

 

Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ καθώς και τα πρόστιμα που ορίζονται στο άρθρο 20 του νόμου 4122/2013 βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου

Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

 

Αναλαμβάνουμε την Έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σας που  έχει δεκαετή ισχύ με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ” Οίκον ΙΙ»

Οι τιμές ανάλογα με τον πραγματικό όγκο εργασίας ξεκινάνε από 1€ / m2 για κατοικίες και 2€/m2 για τους επαγγελματικούς χώρους

*Δεν συμπεριλαμβάνεται  ο ΦΠΑ & οι κρατήσεις

* Η τελική τιμή διαμορφώνεται σε συνεννόηση με τον πελάτη

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας