Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ – μπακαζίερας

Home   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ – μπακαζίερας

Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ – μπα γκαζιέρας

 

Από τις 29/10/2012, η η Αδεια ρυμούλκισης (μπαγκαζιέρα – τρέϊλερ) & η άδεια ρυμούλκισης τροχόσπιτου εφαρμόζεται ως έχει μόνο σε ότι αφορά στη μεταβίβαση μεταχειρισμένων ρυμουλκουμένων (ή την αλλαγή ρυμουλκού Ε.Ι.Χ.), δηλαδή αυτά για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί σημείωμα ρυμούλκησης.

Σύμφωνα με τον νόμο, για καινούργια ή μεταχειρισμένα ελαφρά ρυμουλκούμενα προοριζόμενα για μεταφορά λέμβων, αποσκευών, που αφορούν μεμονωμένα οχήματα και εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου αυτών, ο έλεγχος της καταλληλότητας αυτών γίνεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86.

 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Διενέργεια αυτοψίας Ρυμουλκούμενου & Ρυμουλκού Οχήματος και καταγραφή διαστάσεων, τεχνικών χαρακτηριστικών κτλ
  • Καταγραφή δεδομένων και υπολογισμός των δυνάμεων, βάρους, κτλ του ρυμουλκού & ρυμουλκούμενου οχήματος

 

Έκδοση βεβαίωσης καταλληλόλητας (*σε περίπτωση που το ρυμουλκούμενο δεν κριθεί κατάλληλο, γίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις και εφόσον πραγματοποιηθούν χορηγείται η βεβαίωση)

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας